Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) pro online objednávku a nákup zboží na stránkách http://www.thebrands.com/ (dále jako „Web“)

 

1. Obchodní podmínky

1.1. Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, jaké vznikly v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu na Webu adrese http://www.thebrands.com/ (dále jako „Internetový obchod“; dále jako „Kupní smlouva“). Dokončením procesu objednávky zboží v Internetovém obchodě dochází k uzavření Kupní smlouvy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno jinak, platí ve zbývajícím rozsahu pro vzájemné vztahy smluvních stran Kupní smlouvy tyto VOP. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě však mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.2. Právní vztahy, jaké tyto VOP výslovně neupravují, podléhají obecné úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“). A pro právní vztahy založené Kupní smlouvu uzavřenou se spotřebitelem zároveň platí i zákonná úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“).

 

2. Provozovatel

2.1. Provozovatelem internetového obchodu na adrese je společnost Luxury Brand Management a.s., IČ: 257 00 065, se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5585 (dále jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“).

2.2. V případě jakéhokoliv dotazu lze Provozovatele kontaktovat buďto písemně na adrese Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1, nebo na e-mailové adrese: info@thebrands.com.

 

3. Kupující

3.1. Kupujícím se rozumí každý návštěvník Internetového obchodu, bez ohledu na jeho vystupování jakožto spotřebitele či podnikatele.

3.2. Spotřebitelem se s odkazem na ust. § 419 OZ rozumí každý kupující, který při uzavírání smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jako „Spotřebitel“).

3.3. Podnikatelem je oproti tomu s odkazem na ust. § 420 a ust. § 421 OZ každý kupující, který není spotřebitelem a rovněž každý kupující, který uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jako „Podnikatel“).

 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET THE BRANDS

4.1. Internetový obchod nabízí možnost učinění objednávky prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu zřízeného na Webu (dále jako „Uživatelský účet“). Zřízením Vašeho Uživatelského účtu se stáváte členy The Brands klubu, prostřednictvím kterého budete informováni o aktuálních novinkách a slevách. Objednávku na Internetovém obchodě však lze provést i bez registrace a současného zřízení Uživatelského účtu. Pří objednávce bez registrace je nezbytné, uvést všechny vyžadované kontaktní údaje nezbytné pro splnění Kupní smlouvy.

 

5. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

5.1. Zveřejněná nabídka zboží, jež je umístěna na Internetovém obchodu (dále jako „Zboží“) je informativního charakteru a nezavazuje Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy týkající se tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. To neplatí o obsahu závazku, jaký Prodávající sdělil Spotřebiteli před uzavřením Kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1822 OZ.

5.2. Objednávku vybraného Zboží lze vytvořit prostřednictvím objednávkového formuláře na Webu, který obsahuje informace o Zboží, jeho ceně, způsobu úhrady ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání Zboží a o nákladech s tím spojených. Před dokončením závazné objednávky smí Kupující objednávku dle vlastní vůle kontrolovat a měnit. Závaznou se objednávka stává kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.

5.3. Při vytvoření objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře zájemce nejprve vybere Zboží, o které má zájem, následně po zvolení požadovaného množství a dalších vlastností Zboží (zejm. velikost) zvolí požadovaný způsob dopravy a následně způsob platby. Kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ Kupující podává závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že si přečetl tyto VOP, jež jsou zpřístupněny Webu a je na ně odkázáno i v rámci objednávkového formuláře a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

5.4. Potvrzením objednávky Prodávajícím dochází k uzavření Kupní smlouvy. Prodávající se zároveň zavazuje přijmout návrh Kupní smlouvy, pokud tento není v rozporu s VOP. Kupující je povinen uvádět v objednávce pravdivé a úplné informace a údaje. Pokud Kupující uvede nepravdivé nebo neúplné informace, Prodávající neodpovídá za škodu tím způsobenou.

 

6. DOPRAVA A DORUČENÍ

6.1. Způsob doručení je uveden v rámci objednávkového formuláře, a to prostřednictvím možnosti doručení zboží skrze přepravní společnosti Zásilkovna.cz, PPL CZ s.r.o. (dále jako „Přepravní společnosti“) anebo prostřednictvím osobního odběru v kamenné prodejně The Brands Men na adrese Široká 118/20, 110 00 Staré Město. Doprava a doručení Zboží Přepravními společnostmi se řídí obchodními podmínkami těchto Přepravních společností.

6.2. Zboží, které je v rámci Internetového obchodu označeno jako Zboží skladem se Provozovatel zavazuje doručit do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy a uhrazení Zboží. V případě, že vybrané Zboží není označeno jako dostupné na skladě, Prodávající seznámí Kupujícího s přibližnou dodací lhůtou, pokud tato dodací lhůta překročí dobu více než 30 dnů, pak je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.3. Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud Kupující doručované Zboží nepřevezme, pak je na takové jednání nahlíženo jako na odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn vyžadovat náhradu nákladů spojených s navrácením nepřevzatého Zboží.

6.4. Pokud je Zboží z důvodů na straně Kupujícího nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem, než Kupující zvolil v objednávkovém formuláři, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením Zboží nebo s jiným způsobem doručení.

6.5. Součástí doručení Zboží je doklad o zakoupení Zboží, který uvádí datum prodeje, označení Zboží, kupní cenu a potřebné údaje o Prodávajícím.

6.6. Při převzetí Zboží je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je Kupující povinen při způsobu doručení prostřednictvím Přepravní společnosti oznámit přepravci a případné vady zaznamenat v rámci předávacího protokolu. Kupující není povinen zjevně poškozenou zásilku převzít a o této skutečnosti Kupující vyplní záznam o poškození zásilky. V případě zvoleného osobního odběru objednávky na kamenné prodejně je řešením zjištěných a zjevných vad objednávky pověřen přítomný zaměstnanec.

6.7. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů na dodání Zboží, nejdříve však okamžikem převzetí Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží nebo okamžikem, k jakému byl Kupující povinen Zboží převzít, avšak v rozporu s Kupní smlouvu tomu neučinil.

 

7. PLATBA

7.1. U zboží je vždy uvedena kupní cena včetně DPH, přičemž v rámci objednávkového formuláře je Kupující oprávněn zvolit způsob provedení platby jako online platbu kartou, případně prostřednictvím služby Apple Pay nebo Google Pay.

7.2. Při zaplacení Zboží prostřednictvím služby online platby kartou či platebním serverem Apple Pay / Google Pay bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti dojde k odečtení kupní ceny z účtu Kupujícího a rovněž dojde k potvrzení objednávky.

7.3. Cena Zboží je platná v době jeho objednání. Veškeré změny cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně (např. Zboží, které Prodávající prodává za méně než 50 % obvyklé ceny), Prodávající není povinen Zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi smluvními stranami došlo k uzavření Kupní smlouvy zahrnující chybnou kupní cenu, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.4. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v listinné podobě, který Prodávající vyhotoví pro každou učiněnou platbu. Daňový doklad Prodávající doručí společně s doručením Zboží.

7.5. Kupující je oprávněn při tvorbě objednávky zadat kód obsažený na zakoupeném dárkovém poukazu nebo Prodávajícím poskytnutý slevový kód. Slevové kódy ani kódy dárkového poukazu nelze používat opakovaně a vzájemně tyto kombinovat. Hodnota uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na jakou byl dárkový poukaz či slevový kód uplatněn.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující, který je Spotřebitelem má v souladu s ust. § 1829 a násl. OZ právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu, tj. distančním způsobem do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez udání konkrétního důvodu. Pokud je Zboží doručováno v několika zásilkách, lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu běží od převzetí poslední zásilky.

8.2. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůty se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu zašle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

8.3. Pro odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující oprávněn užít Prodávajícím vydané potvrzení o koupi, případně obecný formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný z odkazu Formulář pro odstoupení od smlouvy.

8.4. Odstupuje-li Kupující od Kupní smlouvy v rámci zákonné čtrnáctidenní lhůty a vrácené zboží není kompletní, případně je prokazatelně použité či poškozené. Je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. částku odpovídající snížené hodnotě vráceného Zboží. Je-li Spotřebitelem vrácené Zboží dále neprodejné, je Prodávající oprávněn požadovat plnou náhradu kupní ceny Zboží.

8.5. Spotřebitel bere na vědomí, že v případech dle ust. § 1837 OZ nemá nárok na odstoupení od Kupní smlouvy, je-li předmětem Kupní smlouvy dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména v případě Zboží na míru. Či, pokud se jedná o Zboží, jaké není možné vrátit z hygienických důvodů, a které Prodávající dodal v zapečetěném obalu, jaký Kupující porušil.

8.6. Pokud Kupující využije práva na odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, pak je povinen předat Prodávajícímu Zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Po obdržení navráceného Zboží Prodávajícímu Prodávající bezodkladně nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení vráceného Zboží navrátí Kupujícímu částku odpovídající kupní ceně Zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to na číslo účtu, z jakého Kupující Zboží uhradil.

8.7. Kupující je oprávněn (mimo výjimky výše uvedené) obdržené Zboží vyzkoušet způsobem, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Vrácené Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, a pokud je to možné, nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se Zbožím. Prodávající je oprávněn posoudit stav vráceného Zboží a dle tohoto požadovat případnou přiměřenou náhradu škody za nadměrně poškozené Zboží.

8.8. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující. Náklady na dodání vráceného Zboží Prodávající nese v hodnotě nejméně nákladného způsobu dodání Zboží.

8.9. Bylo-li součástí zásilky zaslané Kupujícímu i případné bezplatné plnění (dárek k nákupu), je Kupující povinen v případě odstoupení od Kupní smlouvy navrátit i toto bezplatné plnění.

 

9. REKLAMACE

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ i Zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá za to, že Zboží:

 • odpovídá druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající vyslovil souhlas.
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

9.2. Dále Prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:

 • je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži (pokud je třeba) a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

Za uvedené Prodávající neodpovídá v případě, pokud Kupujícího upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

Je-li Kupující Spotřebitelem, pak Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Zboží v 24měsíční záruční době. Pokud se vada Zboží projevila do jednoho roku ode dne převzetí Zboží, platí domněnka vady Zboží, a sice, že Zboží bylo vadné již při uzavření Kupní smlouvy. Dané neplatí, pokud Prodávající prokáže že vada Zboží byla způsobena zaviněním Kupujícího.

9.3. Práva Kupujícího z vadného plnění se neuplatní, pokud:

 • opotřebení Zboží je způsobeno jeho obvyklým užíváním;
 • vada Zboží odpovídá míře opotřebení použitého Zboží;
 • byla cena Zboží snížena právě s ohledem na vadu;
 • vadu Zboží způsobil sám Kupující nebo o této vadě věděl.

9.4. Je-li předmětem Kupní smlouvy koupě použitého Zboží, pak není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Při koupi použitého Zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do jednoho roku od převzetí takového Zboží. Pokud Kupující zakoupil Zboží, které bylo vadné, a pro tuto vadu Prodávající přiměřeně snížil kupní cenu Zboží, pak za tuto vadu Prodávající neodpovídá. Tímto není dotčeno právo Kupujícího z ostatních vad na takovém Zboží.

9.5. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, je-li Kupující Spotřebitelem. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

9.6. Reklamaci Zboží je Kupující oprávněn uplatnit prostřednictvím obecného formuláře pro uplatnění reklamace, který je dostupný z odkazu Reklamační formulář. Povinnými náležitostmi vyplněného formuláře jsou kontaktní údaje Kupujícího, popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží, nejlépe prostřednictvím přiloženého dokladu o koupi Zboží, případně výpisem z bankovního účtu Kupujícího.

9.7. Kupující je oprávněn zaslat reklamované Zboží na adresu Provozovatele, případně osobně doručit Zboží na kamennou prodejnu The Brands Men na adrese Široká 118/20, 110 00 Staré Město. Zboží je povinen Kupující při přepravě zabalit do vhodného obalu, tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží musí být čisté a kompletní. V opačném případě není povinností Prodávajícího se reklamací zabývat. Náklady při zpětném zaslání Zboží pak nese Kupující.

9.8. Při uplatnění reklamace Kupující Spotřebitel obdrží prostřednictvím e-mailové komunikace písemné potvrzení – reklamační protokol, který je dokladem vypořádání reklamace. Obsahem reklamačního protokolu je datum uplatnění reklamace, obsah vytknutých vad Kupujícím i požadovaný způsob vyřízení reklamace.

9.9. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění dle ust. § 2106 a ust. § 2107 OZ. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, případně přiměřenou slevu z kupní ceny, případně dodání nové věci bez vady nebo opravu věci. Pokud je Kupujícím preferovaný způsob vyřízení reklamace nemožný, případně nepřiměřeně nákladný, pak je Prodávající oprávněn změnit volbu uplatněného práva z vadného plnění, a to za podmínek dle ust. § 2107 OZ.

9.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, náleží Kupujícímu právo:

 • na odstranění věci dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady věci opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.

Tato práva náleží Kupujícímu rovněž v případech, kdy

 • Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, tím nezpůsobil Kupujícímu značné obtíže;
 • kdy se vada projeví opakovaně, tj. třikrát a více;
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

9.11. Prodávající se zavazuje rozhodnout o reklamaci Zboží zakoupené Spotřebitelem bezodkladně. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Samotné vyřízení reklamace, včetně odstranění vad je Prodávající v případě nákupu Spotřebitele, povinen, nedojde-li mezi smluvními stranami k jinému ujednání, učinit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující bere na vědomí, že vpřípadě, kdy je nezbytné odeslat Zboží k vyřízení reklamace zahraničnímu výrobci, v takovém případě Kupující souhlasí s prodloužením lhůty k vyřízení reklamace nejvýše však o 30 dnů. O jakémkoliv dalším prodloužení se může Zákazník s Prodávajícím dohodnout kdykoliv, a to jak při převzetí Zboží, při uplatnění reklamace, tak i kdykoliv v průběhu reklamační lhůty.

9.12. Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu Spotřebiteli prostřednictvím e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen Zboží vyzvednout.

9.13.Je-li Kupujícím Podnikatel, pak Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladným způsobem. V rámci k tomu přiměřené lhůtě Prodávající reklamaci posoudí a zašle Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace a případně také zdůvodnění zamítnutí reklamace.

9.14. Kupující Spotřebitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace, přičemž tyto je třeba chápat jako nejnižší možné náklady. Kupující Spotřebitel je povinen zažádat o proplacení nákladů reklamace nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku skončení lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupujícímu Podnikateli toto právo nenáleží.

 

10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

10.1. Provozovatel je vlastníkem Webu, k jakému vykonává majetková i osobnostní práva v nejvíce možném přípustném rozsahu.

10.2. Prodávající uděluje právo Web užívat v rozsahu jeho funkcí na podkladě udělené licence. Licence udělená Provozovatelem je licencí nevýhradní, přičemž tuto Provozovatel uděluje na dobu používání Webu, a to jakožto územně neomezenou a rovněž i bezplatnou. Provozovatel prohlašuje, že udělenou licenci ani její část nelze postoupit, ani udělit podlicenci.

10.3. Návštěvníci a uživatelé Webu se zavazují Web nekopírovat a nakládat s ním toliko k využívání The Brands klubu, nákupu či prohlížení Zboží a prohlížení Webu. Je zakázáno Web jakkoliv měnit, ovlivňovat vzhled či funkce Webu a činit jakékoliv kroky, které by vedly k přetížení Webu, narušení jeho stability, bezpečnosti či chodu.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá pravidlům dle Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se řídí zpracování osobních údajů jsou obsaženy zde. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujících zaregistrovaných v rámci The Brands klubu, avšak to jen a pouze v rozsahu obecných zásad zpracování osobních údajů zákazníků Provozovatele, a to toliko k účelu členství The Brands klubu, tedy informování členů o novinkách, slevách a případných dalších výhodách, jaké z členství v klubu plynou.

11.2. Nad rámec uvedených zásad je Kupující i po registraci v rámci The Brands klubu oprávněn v rámci nastavení svého profilu na Webu jakkoliv doplňovat, upravovat informace, které jsou v jeho profilu uvedené a je oprávněn profil zrušit, čímž dojde k výmazu jeho spravovaných osobních údajů. Vzhledem k tomu, že vyplnění registrace má sloužit k usnadnění komunikace Prodávajícího a Kupujícího je Kupující povinen v rámci registrace uvést platné a pravdivé osobní a kontaktní údaje. Za správnost údajů v rámci Kupní smlouvy odpovídá Kupující, který údaje uvedl.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Provozovatel podléhá kontrole příslušného živnostenského úřadu a České obchodní inspekci. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.3. Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným nebo neúčinným, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Kupní smlouvy.

12.4. Znění těchto VOP smí Provozovatel měnit nebo doplňovat. Změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklá přede dnem účinnosti nového znění VOP nejsou následnou změnou dotčena.

12.5. Obsahuje-li vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní prvek, pak je mezi smluvními stranami ujednáno, že se založený vztah řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že projednání jakýchkoliv sporů mezi Provozovatelem a Kupujícím podléhá pravomoci soudů České republiky. V rámci mimosoudního řešení sporů je Kupující Spotřebitel oprávněn podat podnět na Českou obchodní inspekci. Dále je oprávněn přistoupit k řešení sporů prostřednictvím ODR platformy. Před samotným zahájením sporů však Provozovatel shledává za vhodné obrátit se s daným problémem nejprve na adekvátní zástupce Provozovatele, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních adres.

 

                                                                                                 V Praze dne 15. 6. 2023